Συνέντευξη στον Πολίτη κατά την διάρκεια της έκθεσης Αλίκτυπη Λίθος