Voice II, Collection Olga Veneti-Calakonas, Athens